Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z Województwa Podkarpackiego na III Podkarpackie Forum Obywatelskie, które odbedzie się w dniu 1 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zaktualizowanej "Strategii MOF Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

 

 

19 sierpnia 2018 roku w sali domu ludowego w Krościenku Wyżnym odbyło się Zebranie Wiejskie.

Z zaproszonych gości w zebraniu uczestniczyli: Jan Omachel (Wójt Gminy Krościenko Wyżne), Alicja Fejkiel – Guzik (Sekretarz, Z-ca Wójta Gminy Krościenko Wyżne) i Marek Aftanas (Radny Rady Pow. Krośnieńskiego).

Obecnych na zebraniu było 23 osoby!!!!

Głównymi punktami zebrania było zaopiniowanie przez Zebranie Wiejskie projektów uchwał Rady Gminy Krościenko Wyżne dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krościenko Wyżne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Po zapoznaniu zebranych z tematem przez Wójta Gminy, Zebranie Wiejskie pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowało projekty Rady Gminy.

Kolejnym punktem było podjęcie przez Zebranie Wiejskie uchwały, dotyczącej realizacji zadania w roku 2019 ze środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Krościenko Wyżne, stanowiących fundusz sołecki.

Wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Krościenko Wyżne na rok 2019 wynosi 36 808,60zł.

Zgłoszony przez Radę Sołecką wniosek, zaakceptowany wcześniej przez Wójta Gminy dotyczy:

1, Zakup krzeseł na wyposażenie sali domu ludowego w Krościenku Wyżnym (230 szt.) – 23 000zł.

2. Zakup materiału kotarowego (230m²) na scenę do domu ludowego w Krościenku Wyżnym – 13 808.60zł.

Cel jaki przyświeca członkom Rady Sołeckiej w realizacji tego zadania jest zapewnienie korzystającym z wynajmu domu ludowego bardziej komfortowych warunków, a także poprzez wymianę zniszczonego już materiału kotarowego, poprawę estetyki na sali tanecznej.                 

Wniosek pozytywnie zaopiniowany został przez Zebranie Wiejskie i podjeta została uchwała (jednogłośnie), zobowiązująca Wójta Gminy Krościenko Wyżne do realizacji tego zadania w roku 2019.

W dalszej części Wójt Gminy odpowiadał na pytania zebranych z różnych tematów, dotyczących przede wszystkim sołectwa Krościenko Wyżne.

Przygotował: Bolesław Pudłowski
Zdjęcia: Stanisław Pelczar

 

Od poniedziałku 13 sierpnia rusza nabór do nowego oddziału Żłobka Miejskiego w Krośnie. Zapisów mogą dokonać osoby mieszkające w  Krośnie oraz powiecie krośnieńskim, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka).