Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne Walnych Zebrań Sprawozdawczych. Podczas tego typu spotkań dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Wyznacza się cele i plany na nadchodzący czas oraz dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki.

 

 

W dniu 9 lutego br. w remizie OSP Pustyny odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP tamtejszej jednostki, którego otwarcia dokonał p. Krzysztof Podkul - Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne i jednocześnie Prezes OSP w Pustynach. Poza licznie zgromadzonymi druhami i druhnami OSP udział w zebraniu wzięli zaproszeni goście: p. Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym, p. Jan Omachel Z-ca Wójta oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.