WKRÓTCE OTWARCIE!!!!

 

LOKALIZACJA:

Krościenko Wyżne ul Południowa, działka nr 4001, obok cmentarza parafialnego.

Gmina Krościenko Wyżne w ramach projektu pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” w ramach którego wspólnie z innymi gminami powstają Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt zadania Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstającego na terenie Gminy Krościenko Wyżne wyniósł -  525 824,99 zł.

Wysokość dofinansowania: 403 006,01 zł.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie służył mieszkańcom gminy Krościenko Wyżne, jako miejsce, do którego będą mogli przywieźć własnym transportem następujące rodzaje odpadów komunalnych zebrane selektywnie:

 • odpady budowlane i rozbiórkowe  - odpady z betonu i gruzu wytworzone w czasie remontów oraz styropian
 • odpady biodegradowalne – trawa, liście,
 • odpady wielkogabarytowe – zużyte meble, stolarka okienna, meble ogrodowe, itp.
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady niebezpieczne – puszki po farbach, lakierach, świetlówki
 • przeterminowane leki
 • zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe
 • zużyte opony, ale tylko z samochodów osobowych
 • opakowania ze szkła, tworzyw sztucznych oraz papieru.

 

Odpady będą odbierane w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy kto przywiezie odpady, zobowiązany będzie okazać się dokumentem tożsamości w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania, a co za tym idzie pochodzenia odpadów.

Odpady na PSZOK-u  będą odbierane tylko z gospodarstw domowych. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane.

Dostarczone odpady nie powinny zawierać zanieczyszczeń.

Odpady, których stan nie będzie pozwalał na ich identyfikację, czyli przyporządkowanie do właściwego kodu odpadów, nie będą odebrane.

Dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon wprowadzone zostały ograniczenia ilościowe;

 • zużyte opony – można oddać do 4 sztuk z nieruchomości rocznie
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – do 100 kg z nieruchomości rocznie.

 

Ponadto na terenie PSZOK - u funkcjonował będzie punkt napraw i przygotowania odpadów do ponownego użycia, co oznacza że odpady typu szafka, fotel, sofa, stół czy krzesło, po niewielkiej naprawie, zainteresowani mieszkańcy będą mogli nabyć nieodpłatnie.

 

Korzyści wynikające z utworzenia PSZOK-u

 1. Stworzenie dla mieszkańców gminy możliwości nieodpłatnego pozbywania się nietypowych i problematycznych odpadów (możliwość korzystania z punktu w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 2. Poprawa czystości na terenie gminy,
 3. Zwiększenie odzysku odpadów komunalnych,
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska (eliminacja „dzikich wysypisk” i nielegalnego spalania odpadów w gospodarstwach domowych).

 

UWAGA!

PSZOK nie będzie wysypiskiem śmieci. Będzie to ogrodzone, zadbane i czyste miejsce, nad którym nadzór pełnić będą wykwalifikowani pracownicy, a odpady dostarczane przez mieszkańców będą przyjmowane w wyznaczonych godzinach i na bieżąco odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.