Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż po przeprowadzeniu postępowania konkursowego zawarliśmy umowę z firmą AMS CONCEPT, której zadaniem będzie opracowanie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne.

Zmiany Studium obejmą:

 1. Aktualizację stref ochronnych kopalni m.in. KROSNO 1, tj. złoże ropy naftowej w Krościenku Wyżnym;
 2. Aktualizację obszarów zagrożonych powodzią;
 3. Likwidację lotniska IWONICZ ;
 4. Budowę gazociągu w pasie drogowym drogi krajowej Nr 19 Kuźnica-Barwinek od km 252+894 do km 252+009 po stronie lewej w m. Pustyny, gm. Krościenko Wyżne;
 5. Budowę sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej SN 15kV – przekroczenie drogi krajowej nr 19 Kuźnica-Barwinek w km 252+125 i 252+240, rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV w km 252+124 do 252+127 oraz 252+213 do 252+235 w m. Krościenko Wyżne;
 6. Budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł „DOMARADZ” – węzeł „MIEJSCE PIASTOWE”, która przechodzi przez Gminę Krościenko Wyżne;
 7. Obszary, na których można budować farmy fotowoltaiczne;
 8. Prognozę oddziaływania na środowisko;
 9. Obszary zdegradowane, walory przyrodnicze i kulturowe, infrastruktura, itp.;
 10. Wnioski dotyczące zmiany przeznaczenia działek z rolnych na budowlane.
 11. Aktualizację planów i potrzeb rozwoju przestrzennego całego obszaru Gminy i inne, nie wymienione wyżej, ale mające istotne znaczenie dla przedmiotowej zmiany.