Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne

o przystąpieniu do sporządzenia:
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne.

 

Krościenko Wyżne , dnia 29.01.2020 r.

Znak sprawy: WGOŚ.I.6721.1.2020

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko Wyżne uchwały nr XI/71/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne. Granicami obszaru objętego Studium są granice administracyjne Gminy Krościenko Wyżne.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na aktualnym etapie postępowania dokumentacją sprawy oraz mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian studium oraz prognozy. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, 38‑422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9 lub drogą pocztową w terminie do dnia 27 lutego 2020 r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 162 z późn. zm.) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Mateusz Liput

 Załączniki:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.