Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:
„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2021 r.”

 

Załącznik:

Ogłoszenie o otwartym konkursie - „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2021 r.”