Wójt Gminy Krościenko Wyżne, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

 

"Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 r.".

 

Ogłoszenie - Dowóz i opieka - 2021 r.

Wzór oferty

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej dalej ustawą w związku z  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) zwanej dalej ustawą  o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.

 

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r.”.
 

Ogłoszenie - Realizacja usług opiekuńczych 2021 r.

Wzór oferty

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że Gmina Krościenko Wyżne udzieliła Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie dotacji celowej w wysokości 20 tys. zł na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej w ramach zadania pn.: "Zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów w związku z epidemią COVID-19".

 

Informuję, że XXII Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.

Urząd Gminy Krościenko Wyżne informuje,

że w związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Krościenku Wyżnym,

od 6 listopada 2020 r. do odwołania

będzie czynny w godz. od 1300 do 1600.