Podczas dzisiejszej Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne – Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, otrzymał od Rady Gminy wotum zaufania w związku z przedstawieniem raportu o stanie gminy za 2020 r. Rada gminy zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu i udzieliła wójtowi absolutorium za 2020 r. Głosowanie nad zatwierdzeniem budżetu i jego poparcie poprzedziło przedstawienie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej.

Wójt podziękował wszystkim radnym i sołtysom za owocną współpracę. Zaznaczył także, że realizacja zadań założonych w budżecie gminy możliwa była dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich współpracowników urzędu i jednostek podległych gminy.