W dniu 22 sierpnia 2021 r. w Domu Strażaka w Pustynach odbyło się Zebranie Wiejskie. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy Pustyn oraz zaproszeni goście, Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Jan Omachel - Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne, Krzysztof Podkul - Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz radni gminy z sołectwa Pustyny. Obecny był również Wiesław Habrat - Przewodniczący Rady Gminy Miejsce Piastowe.

Sołtys Sołectwa Pustyny Stanisław Ziomek otworzył zebranie i przedstawił jego porządek. Na wniosek Krzysztofa Podkula dodano jeden punkt obrad dotyczący zaopiniowania przebiegu granicy w sprawie wyznaczenia odrębnego obrębu ewidencyjnego i utworzenia wsi Pustyny.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Powitanie przybyłych gości
  3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie planowanej budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w oparciu o podwariant 1a.
  5. Podział funduszu sołeckiego na rok 2022.
  6. Wyrażenie opinii w sprawie wyboru wariantu 4, dotyczącego wyznaczenia granic pomiędzy wsią Krościenko Wyżne a przysiółkiem Pustyny, w sprawie wyznaczenia odrębnego obrębu ewidencyjnego i utworzenia wsi Pustyny.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie zebrania.

Zebranie Wiejskie niemal jednogłośnie wyraziło negatywną opinię w przedmiocie ewentualnej realizacji budowy obwodnicy Miejsca Piastowego według Podwariantu 1a.

Podczas obrad podjęto uchwałę ws. złożenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2022.
W ramach tego funduszu zostały zaplanowane do realizacji następujące zadania: wykonanie oświetlenia przy ulicy Wspólnej i bocznej ulicy Dukielskiej.

Zebranie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało proponowany przebieg granicy pomiędzy miejscowościami Krościenko Wyżne i Pustyny w związku z planowanym wyznaczeniem odrębnego obrębu ewidencyjnego i utworzeniem wsi Pustyny. Opinia została wyrażona jednogłośnie.