INFORMACJA

Wójta Gminy Krościenko Wyżne o zmianie przepisów dotyczących
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
nakładających nowe obowiązki m.in. na fundacje i stowarzyszenia.

W dniu 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.) {dalej: ustawy AML}, która wprowadziła istotne zmiany w przedmiocie funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Przepisami wspomnianej nowelizacji rozszerzono między innymi katalog podmiotów podlegających wpisowi do rejestru oraz nałożono na beneficjentów rzeczywistych obowiązek przekazania podmiotowi zobowiązanemu do zgłoszenia informacji w CRBR wszelkich danych oraz dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia. Beneficjent rzeczywisty, który nie dokona zgłoszenia lub aktualizacji informacji, o których mowa w treści art. 59 ustawy AML, w terminie wskazanym w ustawie lub poda informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł.

Podmiotami podlegającymi obowiązkowi wpisu do CRBR od 31 października 2021 r. obok spółek prawa handlowego są również: stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS, fundacje, spółdzielnie trusty(których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoznaczne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce albo nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomości na terytorium RP albo na rzecz trustu), europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie i spółdzielnie europejskie.

Termin dokonywania zgłoszeń w CRBR w związku z wprowadzonymi zmianami upływa w dniu 31 stycznia 2022 r.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w treści art. 58 ustawy AML oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonywania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w treści art. 61 ustawy AML.

W rozumieniu przepisów ustawy AML beneficjent rzeczywisty to każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem [w tej definicji klientem jest sama organizacja] poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

 

Informacja Wójta Gminy Krościenko Wyżne o zmianie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - do pobrania