Informujemy, że od stycznia 2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, którego celem jest  zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Podstawą prawną przyznawania dodatku osłonowego stanowi ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1)

 Zgodnie z przepisami w/w ustawy dodatek osłonowy będzie przysługiwał:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2.100,00 zł, oraz
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę oraz
  • osobie, o której mowa powyżej, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, odpowiednio 2.100,00 zł lub 1.500,00 zł, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa wieloosobowego, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

               

                Dodatek osłonowy wynosi w stosunku rocznym:

  • 400,00 zł lub 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2.100,00 zł;
  • 600,00 zł lub 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 1.500,00 zł;
  • 850,00 zł lub 1.062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 1.500,00 zł;
  • 150,00 zł lub 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób, przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 1.500,00 zł;

Wysokość kwoty dodatku osłonowego jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

WAŻNE: Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Wnioski wypełnione wedle przedstawionego niżej WZORU należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:

  • osobiście - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, przy ul. Południowej 9, 38-422 Krościenko Wyżne;
  • pocztą tradycyjną – na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, przy ul. Południowej 9, 38-422 Krościenko Wyżne;
  • elektronicznie – poprzez podpisanie wniosku za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub z wykorzystaniem profilu zaufanego;

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ.