W dniu dzisiejszym w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbyło się uroczyste zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne”.

Jest to jest dla naszej gminy niezwykle istotne wydarzenie, gdyż stanowi czynnik inicjujący wykonanie zadania, którego celem będzie usprawnienie ruchu drogowego w tej części gminy, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników.

Pośród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Małgorzata Jarosińska – Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotr Babinetz - Poseł na Sejm RP, którego reprezentował dyrektor biura poselskiego – Seweryn Myśliwiec, Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki oraz Andrzej Guzik – Wicestarosta Krośnieński. W uroczystościach wzięli udział również Marcin Wątróbski - przedstawiciel wykonawcy (Remost sp. z o. o.), Damian Kaleta – projektant mostu, Eugeniusz Such – wiceprzewodniczący rady Gminy Krościenko Wyżne oraz kierownictwo i pracownicy Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Zanim doszło do podpisania umowy Wójt Gminy Krościenko Wyżne krótko opowiedział zgromadzonym o samej inwestycji podkreślając zasadność realizacji tego przedsięwzięcia.

Podkreślił iż: "wśród wielu udogodnień, jakie dla krościeńskiej społeczności niesie rzeczona inwestycja należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Mostowej. Poszerzenie istniejącej jezdni, a także budowa chodnika oraz utworzenie na moście jezdni dwukierunkowej zapewnią możliwość jednoczesnego, bezkolizyjnego i bezpiecznego przejazdu przez most pojazdów w przeciwnych kierunkach. Aktualnie nie jest to możliwe, a utrudniony jest również przejazd dla samochodów służb ratowniczych".

Wójt złożył również podziękowania za okazaną życzliwość, serdeczność i wsparcie dla realizowanej przez naszą gminę inwestycji na ręce minister Małgorzaty Jarosińskiej – Jedynak, posła Piotra Babinetza oraz Eugeniusza Sucha - wiceprzewodniczącego rady gminy przypominając, iż przedsięwzięcie nie byłoby możliwe do wykonania bez dofinansowania otrzymanego w wysokości 7 676 797,39 zł w ramach Rządowego Programu Polski Ład, a także pracy włożonej przez Radę Gminy Krościenko Wyżne.

Podziękowania za dotychczasową współpracę i pomoc w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju Gminy Krościenko Wyżne otrzymali Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki oraz Andrzej Guzik – Wicestarosta Krośnieński.

Następnie odbyła się prezentacja przedmiotowej inwestycji, której dokonał projektant mostu – Damian Kaleta, przedstawiając zebranym liczne wizualizacje i omawiając rozwiązania zastosowane w projekcie. Projektant nadmienił, że inwestycja wydaje się być nieodzowna i konieczna gdyż obecnie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla konstrukcji mostu w związku faktem, że naturalny poziom wód powodziowych przewyższa spód konstrukcji dźwigara przęsła środkowego o ok. 11 cm.

Po zakończeniu prezentacji doszło do oficjalnego podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Umowę podpisali Mateusz Liput – Wójt Gminy Krościenko Wyżne oraz przedstawiciel wykonawcy - Marcin Wątróbski – prokurent Remost sp. z o.o.

W kolejnym punkcie wydarzenia oddano głos zaproszonym gościom, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili przede wszystkim starania władz gminy ukierunkowane na jej rozwój, które są czynione na przestrzeni ostatnich lat. Zwracali również uwagę na fakt korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego z funduszy rządowych, jak również zachęcali do pozyskiwania środków zewnętrznych w przyszłości.

Minister Małgorzata Jarosińska – Jedynak w swoim wystąpieniu zauważyła, że "dzięki planowanej do realizacji inwestycji, znacznie poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego w gminie", a przywołując ubiegłoroczne lipcowe spotkanie, podczas którego podpisywano umowę na wykonanie budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym podkreśliła, że budowa mostu przez rzekę Wisłok to kolejna duża inwestycja Gminy Krościenko Wyżne z wykorzystaniem środków z funduszy rządowych.

Na koniec wójt podziękował wszystkim za udział w wydarzeniu tak ważnym dla społeczności gminy oraz nawiązując do wypowiedzi minister stwierdził, że budowa mostu i budynku użyteczności publicznej "są to dwie najważniejsze i rekordowe pod względem wartości, długo wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje wprost wpisujące się w Strategię Rozwoju Gminy do roku 2025".