Informujemy, że wniosek złożony przez Gminę Krościenko Wyżne w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022” został rozpatrzony pozytywnie, a nasza gmina znalazła się w gronie jednostek samorządu terytorialnego, którym przyznano dofinansowanie na realizację wspomnianego programu.

Uprawnione do składania wniosków były jednostki samorządu szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogły otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji. Tak stało się w przypadku naszej gminy, której na realizację programu przyznano 852 975,00 co stanowi wspomniane 100% kosztów.
Edycja programu będzie realizowana do 31 grudnia 2022 roku.

Źródłem finansowania Programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.