Zasady realizacji zarządzania kryzysowego określają przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.).

 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Krościenko Wyżne jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne. Do jego zadań należy:

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy;
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  1. realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  2. opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy;
 5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 6. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 7. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

 

W Gminie funkcjonuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, jako organ pomocniczy Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, powołany zarządzeniem Nr II/499/10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie powołania, określenia składu, organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krościenko Wyżne, zmienionym zarządzeniem Nr III/191/2012 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 24 maja 2012 r. oraz zarządzeniem Nr IV/414/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. i zarządzeniem V/52/2019 z dnia 8 marca 2019 r.

 

Zadania Zespołu:

 1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz prognozowanie tych zagrożeń;
 2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego;
 3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 4. opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.

 

Skład Zespołu:

 1. Przewodniczący Zespołu – Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
 2. Członkowie Zespołu:
 1. Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne,
 2. Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne,
 3. Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
 4. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym,
 5. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym,
 6. Przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie,
 7. Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym,
 8. Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustynach,
 9. Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krościenku Wyżnym,
 10. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne,
 11. Pracownik Urzędu Gminy Krościenko Wyżne prowadzący sprawy w zakresie zarządzania kryzysowego - sekretarz Zespołu.

 

W Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne działa Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, które Wójt Gminy Krościenko Wyżne utworzył zarządzeniem Nr II/500/10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zmienionym zarządzeniem Nr III/190/2012 z dnia 24 maja 2012 r. i zarządzeniem Nr V/53/2019 z dnia 8 marca 2019 r. jako komórka organizacyjna Urzędu uruchamiana w Urzędzie Gminy w czasie sytuacji kryzysowej. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamiane jest na czas niezbędny do opanowania kryzysu, do wykonywania następujących zadań:

 1. całodobowe alarmowanie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krościenku Wyżnym;
 2. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 3. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego innych organów administracji publicznej;
 4. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 5. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 6. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 7. dokumentowanie podejmowanych czynności;
 8. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

Gmina posiada aktualny Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, opracowany w 2018 r. Plan określa potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić i stworzyć sytuację kryzysową w Gminie Krościenko Wyżne oraz przedstawia możliwości systemowego, efektywnego i skoordynowanego reagowania Wójta Gminy na takie zdarzenia. Plan zatwierdzony został 19 grudnia 2018 r. przez Starostę Krośnieńskiego.