Od 1 lipca 2021 roku na terenie Gminy Krościenko Wyżne obowiązują nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z art. 6 k ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Krościenko Wyżne w dniu 17 maja 2021 roku podjęła uchwałę zmieniającą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na podstawie której miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych wynosi 28,00 zł od osoby na miesiąc. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zatem dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają tego obowiązku uchwalona została stawka podwyższonej opłaty w wysokości 84,00 zł od osoby miesięcznie.

Opłata wg wyższej stawki będzie nakładana na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej przez Wójta Gminy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów. Zgodnie z  ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, firma odbierająca odpady, ma obowiązek kontrolować worki z odpadami, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoszenia tego faktu do Wójta Gminy, który z kolei wszczyna postępowanie administracyjne w celu naliczenia opłaty wg podwyższonej stawki, za dany miesiąc w którym wystąpiła nieprawidłowość w segregowaniu odpadów.

Natomiast zgodnie z zapisami art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Krościenko Wyżne uchwałą Nr XXII/140/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. wprowadziła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie przysługuje w wysokości 5 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca. Podsumowując dla właścicieli nieruchomości nie posiadających przydomowego kompostownika i nie kompostujących w nim bioodpadów, stawka opłaty wynosi 28,00 zł od 1 mieszkańca / miesiąc, natomiast dla właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik i kompostujących w nim  bioodpady, którzy zadeklarowali to w deklaracji, stawka wynosi 23,00 zł od 1 mieszkańca/ miesiąc.

Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami w naszej gminie została poprzedzona wnikliwą analizą finansową systemu gospodarki odpadami, który funkcjonuje  na terenie gminy Krościenko Wyżne.

Koszty systemu obejmują: koszty odbioru, transportu, zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej czy edukacji mieszkańców.

Zgodnie z ustawą system musi się bilansować, czyli opłaty pobierane od mieszkańców powinny w całości pokrywać koszty jakie gmina ponosi na realizację systemu, który z roku na rok jest coraz droższy.  Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Krościenko Wyżne w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.