Realizując obowiązki ustawowe, Gmina Krościenko Wyżne, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość ulgi została wyliczona w oparciu o analizę wydatków jakie ponosi Gmina na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Krościenko Wyżne. Zgodnie z art. 6k ust 4a, zastosowana ulga musi być proporcjonalna do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstw domowych.

W związku z tym wysokość ulgi wynosi 2 zł od osoby na miesiąc.

Zatem opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 20,00 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim odpady, mogą skorzystać z ulgi. W tym celu powinni wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Gminy (pok. nr.6) lub pobrać druk ze strony internetowej Urzędu Gminy.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie;

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,

Wójt, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZASADY KOPOSTOWANIA BIOODPADÓW

Odpady można kompostować na różne sposoby:

- tworząc wolnostojące pryzmy kompostowe, optymalne wymiary pryzmy to: szerokość 80-150 cm, wysokość 80-130 cm,

- w kompostowniku wykonanym z desek, żerdzi, siatki drucianej, perforowanych beczek itp., lub

- w zakupionych w sklepie specjalnych pojemnikach do kompostowania.

Co można kompostować:

 • resztki roślinne, gałązki żywopłotów (cieńsze od 2 cm)
 • liście
 • skoszona trawa (w cienkich warstwach)
 • resztki owoców i warzyw
 • nadziemne części chwastów
 • niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.)
 • ziemia z doniczek i skrzynek
 • rozgniecione skorupki z jaj
 • fusy z kawy i herbaty
 • przekwitnięte kwiaty
 • małe ilości skórek z cytrusów (dobrze umytych)
 • słoma i siano.

Uwaga! Do kompostowania nie nadają się:

 • resztki mięsa, kości, ości
 • kolorowo zadrukowany papier
 • stary papier (gazety i kartony)
 • nie umyte skórki z cytrusów
 • resztki roślinne zawierające środki konserwujące, rosnące przy drodze
 • duże ilości chwastów z nasionami i chorych roślin

Przystępując do utworzenia kompostownika przydomowego, należy mieć na uwadze również kwestie prawne. Wymagania techniczne budowy kompostowników określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065 z późn. zm.).

Należy również zaznaczyć, że kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości (tzw. immisji uregulowanych w art. 144 kodeksu cywilnego) dla sąsiadów.

Zachęcamy zatem wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają taką możliwość, do założenia kompostownika przydomowego. Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny. Bioodpady stanowią ok. 70% naszych domowych śmieci. Poprzez kompostowanie możemy zmniejszyć o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska.