Realizując obowiązki ustawowe, Gmina Krościenko Wyżne, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, w 2020 roku, wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Po przeanalizowaniu ilości oraz wydatków jakie ponosi Gmina na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Krościenko Wyżne, zmianie uległa kwota zwolnienia z opłaty dla kompostujących bioodpady. Przede wszystkim ilości bioodpadów z roku na rok są coraz większe i  generują znaczne koszty. Ponadto kompostowanie bioodpadów nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów bio stanowi 15 % wszystkich kosztów, jakie gmina Krościenko Wyżne wydatkuje na wszystkie odpady łącznie. Zatem zachęta w postaci 5 zł zwolnienia w części z opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, powinna stanowić wystarczający argument do zakładania kompostowników, a  co za tym idzie zmniejszenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. W związku z tym wysokość ulgi wynosi 5 zł od osoby na miesiąc. Zatem opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wyniesie 21,00 zł od osoby.  Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim odpady, mogą skorzystać z ulgi. Właściciele nieruchomości, którzy w ubiegłym roku zadeklarowali chęć korzystania z ulgi i złożyli stosowną deklarację, nie mają obowiązku składania nowej deklaracji w 2021 roku. Natomiast pozostali mieszkańcy Gminy w celu uzyskania ulgi  powinni wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Gminy (pok. nr 6) lub pobrać druk ze strony internetowej Urzędu Gminy.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie;

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,

Wójt, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.