Zgodnie z art. 6 k ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy zobligowana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, zaś niniejsza opłata musi pokrywać koszty systemu gospodarowania odpadami. Koszty systemu obejmują: koszty odbioru, transportu, zbierania i odzysku odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej czy edukacji mieszkańców.

Wypełniając zapisy ustawy, Rada Gminy Krościenko Wyżne w dniu 29 listopada 2019 roku uchwaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych w wysokości 22,00 zł od osoby na miesiąc. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada obowiązek selektywnego zbierania odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają tego obowiązku uchwalona została stawka podwyższonej opłaty w wysokości 66,00 zł od osoby miesięcznie. Opłata wg wyższej stawki będzie nakładana na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej przez Wójta Gminy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów. Zgodnie z nowelizacją ustawy Firma odbierająca odpady, ma obowiązek kontrolować worki z odpadami, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoszenia tego faktu do Wójta Gminy, który z kolei wszczyna postępowanie administracyjne w celu naliczenia opłaty wg podwyższonej stawki, za dany miesiąc w którym wystąpiła nieprawidłowość w segregacji odpadów.

Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami w naszej gminie została poprzedzona wnikliwą analizą finansową systemu gospodarki odpadami, który funkcjonuje  na terenie gminy Krościenko Wyżne.

Zgodnie z ustawą system musi się bilansować, czyli opłaty pobierane od mieszkańców powinny w całości pokrywać koszty jakie gmina ponosi na realizację systemu, który z roku na rok jest coraz droższy.  Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.”

Dla porównania w tabeli poniżej zestawienie kosztów całościowych systemu gospodarki odpadami w gminie Krościenko Wyżne w ostatnich latach:

Rok

Koszty systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi  [zł]

2013

277 109,52

2014

278 264,85

2015

356 864,73

2016

397 040,84

2017

428 344,25

2018

726 453,26

2019

818 041,74

 

Znaczący wpływ na zaproponowaną podwyżkę stawki opłat miał między innymi wynik ogłoszonego przez gminę przetargu na  „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.”.

Niestety wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez firmę Remondis KROeko Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie. Zaoferowane ceny okazały się dwu a nawet trzykrotnie wyższe w stosunku do cen jakie mieliśmy w roku 2019.

Już od kilku lat w przetargu mamy tylko jedną ofertę z firmy Remondis.  Zatem brak konkurencji powoduje niczym nieograniczony wzrost cen, a my jako gmina nie mamy na to żadnego wpływu. 

Ponadto ceny zagospodarowania odpadów na instalacji komunalnej w Krośnie, gdzie trafiają odpady niesegregowane i bioodpady, pochodzące z terenu gminy Krościenko Wyżne, w ramach zawartego Porozumienia, wzrastają od 1 stycznia 2020 roku  o 216 zł brutto na tonie w przypadku odpadów niesegregowanych oraz o 124,20 zł brutto w przypadku bioodpadów.  W związku z trwającą modernizacją instalacji w Krośnie odpady segregowane nie są tam przyjmowane i transportowane są do innych instalacji, co również znacznie podnosi koszty.

Ogólnie problem „ śmieciowy” dotyczy dzisiaj nie tylko naszej gminy ale całego kraju. Powodem jest m.in. wzrost cen energii, płacy minimalnej, transportu i zwiększenia stawek za tzw. „opłatę marszałkowską”.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na  wzrost cen są również rosnące koszty zagospodarowania tzw. frakcji palnej (nadsitowej), wysokokalorycznej, wysortowanej ze strumienia odpadów zmieszanych oraz znaczne problemy z jej zagospodarowaniem. Frakcja nadsitowa to zmieszane substancje i przedmioty, powstające podczas mechanicznej obróbki odpadów o wielkości powyżej 80 mm. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje całkowity zakaz składowania tej frakcji.  Instalacji do termicznego przetwarzania tych odpadów brakuje na rynku, a te które funkcjonują na rynku dyktują warunki, a przede wszystkim coraz wyższe ceny. Ponadto na wzrost cen składa się również wciąż rosnąca opłata środowiskowa za składowanie odpadów. Dla porównania w 2017 roku wynosiła ona 70 zł, w 2018  - 140 zł, w 2019 roku już 170 zła, a od 1 stycznia 2020 roku będzie to już 270 zł. Jest  to znaczący koszt, który muszą brać na swoje barki firmy, a pośrednio również gminy i mieszkańcy.

ULGA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY.

Realizując obowiązki ustawowe, Gmina Krościenko Wyżne, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość ulgi została wyliczona w oparciu o analizę wydatków jakie ponosi Gmina na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Krościenko Wyżne. Zgodnie z art. 6k ust 4a, zastosowana ulga musi być proporcjonalna do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstw domowych.

W związku z tym wysokość ulgi wynosi 2 zł od osoby na miesiąc.

Zatem opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 20,00 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim odpady, mogą skorzystać z ulgi. W tym celu powinni wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Gminy (pok. nr.6) lub pobrać druk ze strony internetowej Urzędu Gminy.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie;

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,

Wójt, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZASADY KOPOSTOWANIA BIOODPADÓW

Odpady można kompostować na różne sposoby:

- tworząc wolnostojące pryzmy kompostowe, optymalne wymiary pryzmy to: szerokość 80-150 cm, wysokość 80-130 cm,

- w kompostowniku wykonanym z desek, żerdzi, siatki drucianej, perforowanych beczek itp., lub

- w zakupionych w sklepie specjalnych pojemnikach do kompostowania.

Co można kompostować:

 • resztki roślinne, gałązki żywopłotów (cieńsze od 2 cm)
 • liście
 • skoszona trawa (w cienkich warstwach)
 • resztki owoców i warzyw
 • nadziemne części chwastów
 • niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.)
 • ziemia z doniczek i skrzynek
 • rozgniecione skorupki z jaj
 • fusy z kawy i herbaty
 • przekwitnięte kwiaty
 • małe ilości skórek z cytrusów (dobrze umytych)
 • słoma i siano.

Uwaga! Do kompostowania nie nadają się:

 • resztki mięsa, kości, ości
 • kolorowo zadrukowany papier
 • stary papier (gazety i kartony)
 • nie umyte skórki z cytrusów
 • resztki roślinne zawierające środki konserwujące, rosnące przy drodze
 • duże ilości chwastów z nasionami i chorych roślin

Przystępując do utworzenia kompostownika przydomowego, należy mieć na uwadze również kwestie prawne. Wymagania techniczne budowy kompostowników określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065 z późn. zm.).

Należy również zaznaczyć, że kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości (tzw. immisji uregulowanych w art. 144 kodeksu cywilnego) dla sąsiadów.

Zachęcamy zatem wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają taką możliwość, do założenia kompostownika przydomowego. Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny. Bioodpady stanowią ok. 70% naszych domowych śmieci. Poprzez kompostowanie możemy zmniejszyć o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska.