Od 1 stycznia 2021 roku na terenie Gminy Krościenko Wyżne obowiązują nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z art. 6 k ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Krościenko Wyżne w dniu 18 listopada 2020 roku uchwaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych w wysokości 26,00 zł od osoby na miesiąc. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada obowiązek selektywnego zbierania odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają tego obowiązku uchwalona została stawka podwyższonej opłaty w wysokości 78,00 zł od osoby miesięcznie. Opłata wg wyższej stawki będzie nakładana na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej przez Wójta Gminy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów. Zgodnie z  ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Firma odbierająca odpady, ma obowiązek kontrolować worki z odpadami, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoszenia tego faktu do Wójta Gminy, który z kolei wszczyna postępowanie administracyjne w celu naliczenia opłaty wg podwyższonej stawki, za dany miesiąc w którym wystąpiła nieprawidłowość w segregacji odpadów.

Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami w naszej gminie została poprzedzona wnikliwą analizą finansową systemu gospodarki odpadami, który funkcjonuje  na terenie gminy Krościenko Wyżne.

Koszty systemu obejmują: koszty odbioru, transportu, zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej czy edukacji mieszkańców.

Zgodnie z ustawą system musi się bilansować, czyli opłaty pobierane od mieszkańców powinny w całości pokrywać koszty jakie gmina ponosi na realizację systemu, który z roku na rok jest coraz droższy.  Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.”

 

Znaczący wpływ na zaproponowaną podwyżkę stawki mają ilości odpadów, które wzrosły w stosunku do ubiegłego roku, jak również wynik ogłoszonego przez gminę przetargu na  „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2021 r.”. Ponadto koszty generuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.  Porównując ilości odpadów  zebranych w 2019 roku, stwierdzamy, że obecnie są one znacznie wyższe. Ilość oddanych odpadów wielkogabarytowych wzrosła o 40 %, elektroodpadów o 50 %, odpadów niebezpiecznych (tj. puszki po farbach, pozostałości farb i lakierów) o 60 %, odpady remontowe średnio o 40 % natomiast zużyte opony o 25 %. Dodatkowo znaczny wzrost obserwujemy w przypadku odpadów selektywnie zbieranych tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale. Porównując zebrane ilości do ubiegłego roku, zanotowaliśmy ok. 20 procentowy wzrost ilości tego rodzaju odpadów. Wzrosły również ilości odpadów biodegradowalnych, w 2019 roku była to ilość 249,00 ton, natomiast w 2020 roku, mimo zastosowanej ulgi dla kompostujących bioodpady, zebraliśmy 265 ton tego rodzaju odpadu.

Ilość odpadów w przeliczeniu na mieszkańca/rok wyniosła w 2020 roku 244 kg. Do wyliczeń wzięta została ilość mieszkańców z deklaracji, czyli realnie zamieszkujących i oddających odpady.