Każdy kto decyduje się na posiadanie zwierzęcia musi mieć świadomość, że podejmując decyzję o jego przysposobieniu, zobowiązany jest do sprawowania nad nim należytej opieki. Ustawy o ochronie zwierząt oraz o ochronie zdrowia i życia zwierząt, jak również przepisy lokalne regulują w sposób szczegółowy powyższe kwestie, o których przypominamy poniżej.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne (Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne, zmienionej uchwałą NR XXVIII/193/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku), zobowiązuje właścicieli zwierząt do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności do:

  • zabezpieczenia zwierząt domowych przed samodzielnym wydostaniem się z terenu nieruchomości, tak aby nie stwarzały zagrożenia, czy też uciążliwości dla osób trzecich, ani nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
  • wyprowadzania psów bez kagańców i zwolnienie ze smyczy wyłącznie na terenach ogrodzonych, nie stanowiących terenów użytku publicznego. Na pozostałych terenach zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz przy zapewnieniu kontroli nad zwierzęciem.
  • oznakowania nieruchomości, na której pies porusza się swobodnie, za pomocą tabliczki ostrzegawczej, zawierającą ostrzeżenie przed psem. Tabliczkę należy umieścić w widocznym miejscu przy wejściu na teren nieruchomości.

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie podlega karze grzywny (ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - art. 5 ust. 1 pkt. 5, art. 10 ust. 2 i 2a).

Ponadto właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania innych przepisów prawnych, które regulują kwestie związane z odpowiedzialnością za zwierzęta, a mianowicie:

  • posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia i powtarzać szczepienia co roku. - Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlega karze grzywny. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt–art.56);
  • właściciele zwierząt domowych, mają obowiązek zapewnić  pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – art. 9 ust. 1 );
  • zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – art. 9 ust. 2);
  • osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – art. 9a);
  • kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany; (ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – art. 77 ust. 1);
  • w przypadku nie zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka grozi kara ograniczenia wolności, grzywny albo nagany. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – art. 77 ust. 2);