Osoby fizyczne i inne podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przebywającym w związku z wojną w Polsce mogą już ubiegać się o świadczenie pieniężne.

 Komu przysługuje świadczenie?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP).

Świadczenie przysługuje na wniosek tego podmiotu.

 Na jaki okres przysługuje świadczenie?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody. Istnieje możliwość uzyskania świadczenia również za czas przypadający przed wejściem w życie rozporządzenia jednak nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2022 r.

 W jakiej kwocie przyznawane jest świadczenie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

 Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne w godzinach pracy,
  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP (wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne z dopiskiem „świadczenie pieniężne”

 

Wniosek do pobrania (pdf)

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania (pdf)

Klauzula informacyjna 1 (pdf)

Klauzula informacyjna 2 (pdf)