Ogłoszenia

 

Informuję, że XXXVI Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje

że w dniu 26 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

  1. część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Krościenko Wyżne, obręb Krościenko Wyżne, oznaczona w ewidencji gruntów identyfikatorem działki 180706_2.0001.1608/2 o powierzchni 0,0946 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księgę wieczysta nr KS1K/00088402/1, stanowiąca własność Gminy Krościenko Wyżne  – zbycie w formie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

Informuję, że XXXV Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

 

Informuję, że XXXIV Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.