Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2020/2021. Wnioski można składać od 1 do 15 września 2020 r.

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej) – zamieszkujący na terenie Gminy Krościenko Wyżne,  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2020 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem.

Stypendium przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na ucznia lub rodzica.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października br.księgowości Publicznej Szkoły Podstawowej  w Krościenku Wyżnym przy ul. Szkolnej 34.

Formularze wniosków można pobrać w księgowości w Publicznej Szkole Podstawowej oraz na stronie internetowej urzędu gminy i szkoły.

 

W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2020-2021

Oświadczenie o pracach dorywczych - stypendium szkolne

Pełnomocnictwo pełnoletniego ucznia