Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022”.

 

Załącznik:

Ogłoszenie o otwartym konkursie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022”

Wzór oferty

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022”