Ogłoszenia

Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje, że 15 lutego 2020 r. upływa termin złożenia deklaracji DT-1, na podatek od posiadania środków transportowych oraz termin płatności I raty podatku.

Do zapłaty podatku zobowiązane są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Płatności można dokonać w kasie urzędu gminy, bądź na rachunek bankowy gminy nr 10 1240 1792 1111 0010 9611 4318

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:
„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2020 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:
„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2020 r.”

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne

o przystąpieniu do sporządzenia:
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne.

 

Szanowni Mieszkańcy, publikujemy informację Wójta Gminy Krościenko Wyżne na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.