Ogłoszenia

Ogłoszenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne

o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne

o przystąpieniu do sporządzenia:
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne.

 

 

Informuję, że XXV Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje

że w dniu 18 marca 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszony został na okres 21 dni wykaz następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia:

  1. działka nr ew.: 2600/1 o pow. 0,0870 ha położona w obr. ew. Krościenko Wyżne – zbycie w formie zamiany.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia