Ogłoszenia

Zachęcamy osoby z terenu naszej gminy w wieku 18 - 29 lat, bierne zawodowo, które nie uczestniczą aktualnie w kształceniu i szkoleniu do udziału w projekcie.

Projekt "Młodzi z POWERem” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Celem głównym projektu jest do 30.09.2021 r. podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Więcej informacji pod adresem: http://www.mzp.crb.lublin.pl

 

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

 

"Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 r.".

 

Ogłoszenie - Dowóz i opieka - 2021 r.

Wzór oferty

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej dalej ustawą w związku z  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) zwanej dalej ustawą  o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.

 

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r.”.
 

Ogłoszenie - Realizacja usług opiekuńczych 2021 r.

Wzór oferty

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że Gmina Krościenko Wyżne udzieliła Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie dotacji celowej w wysokości 20 tys. zł na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej w ramach zadania pn.: "Zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów w związku z epidemią COVID-19".

 

Informuję, że XXII Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.