Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020 (ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., Dz. U. poz. 1486) wprowadziła przepis, zgodnie z którym użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy  (art. 8a ust. 1).

 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w terminie 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2020/2021. Wnioski można składać od 1 do 15 września 2020 r.

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej) – zamieszkujący na terenie Gminy Krościenko Wyżne,  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2020 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem.

Stypendium przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na ucznia lub rodzica.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października br.księgowości Publicznej Szkoły Podstawowej  w Krościenku Wyżnym przy ul. Szkolnej 34.

Formularze wniosków można pobrać w księgowości w Publicznej Szkole Podstawowej oraz na stronie internetowej urzędu gminy i szkoły.

 

W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2020-2021

Oświadczenie o pracach dorywczych - stypendium szkolne

Pełnomocnictwo pełnoletniego ucznia

 

 

Informuję, że XX Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 2 września 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.