Na mocy postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie i Gminą Krościenko Wyżne, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym będzie w roku bieżącym realizować program pn.: "Szkolny Klub Sportowy".

Wspomniany program to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

W roku 2021 szkoła w ramach programu będzie realizować zajęcia ogólnorozwojowe dla chłopców.