Gmina Krościenko Wyżne zawarła umowę na realizacje zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 114905 R ul. Sportowa, ul. Księża w Krościenku Wyżnym w km 0+0,180 – 0,180+0,485”.

Przedsięwzięcie obejmuje remont istniejącego odwodnienia oraz istniejącego chodnika po stronie prawej o szerokości 1,50 m.
Realizacja inwestycji polega w szczególności na wykonaniu: robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych, remontu odwodnienia, robót ziemnych, podbudowy – miejscowego odtworzenia nad remontowanym odwodnieniem, remontu chodnika, nawierzchni jezdni, remontu wyniesionego przejścia dla pieszych, zjazdów i pobocza, robót wykończeniowych, oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przypominamy, że gmina na realizację wspomnianego zadania pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki zewnętrzne w wysokości 330 616,00 zł.