Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 marca 2013 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Krościenko Wyżne wykłada do publicznego wglądu projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokument został udostępniony do wglądu w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Krościenko Wyżne w godzinach pracy Urzędu oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej gminy. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w remizie OSP Krościenko Wyżne w dniu 9 czerwca 2022 r.o godz. 16:30. Wyłożenie dokumentu do publicznego wglądu potrwa do dnia 15 czerwca 2022 r.

Każdy, kto kwestionuje uwagi przyjęte w projekcie Studium, czy prognozie oddziaływania na środowisko, może wnosić uwagi do ich treści w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje w przedmiocie formy i trybu składania uwag do projektu zostały obwieszczone do publicznej wiadomości w BIP Gminy Krościenko Wyżne w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne - kliknij tu...