Podczas wczorajszej (23 czerwca 2022 r.) sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne - Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, otrzymał od Rady Gminy Krościenko Wyżne wotum zaufania w związku z przedstawieniem raportu o stanie gminy za 2021 r.

Przedstawiając raport wójt zwrócił uwagę przede wszystkim na zadania zrealizowane oraz rozpoczęte w ubiegłym roku w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury technicznej, komunalnej, drogowej, mostowej czy oświetleniowej:

  1. Dokonano opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne”. Decyzją ZRID Starosty Krośnieńskiego otrzymano zezwolenie na jego realizację. Całkowity koszt wyniósł 106 272,00 zł.
    Na wykonanie tego zadania pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 676 797,39 zł co stanowiło 95 % całkowitej wartości kosztorysowej inwestycji. Przeprowadzone w grudniu 2021 r. postępowanie przetargowe i wybrana w jego wyniku oferta (7 231 362,66 zł) zweryfikowała proporcjonalnie wysokość pozyskanych środków zewnętrznych na 6 869 794,52 zł;
  2. Opracowano dokumentację projektową dla przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej Nr 114905 R ul. Sportowa, ul. Księża w Krościenku Wyżnym w km 0+180 – 0+520”. Całkowita wartość kosztorysowa robót wynosiła 551 027,62 zł brutto. Dofinansowanie pozyskane na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 330 616,00 zł, co stanowiło 60 % wartości kosztorysowej;
  3. Zakończono realizację zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej działka nr ew. 1853 (ul. Zagórze) w Krościenku Wyżnym”. Całkowita wartość robót wyniosła 99 246,73 zł;
  4. Zrealizowano projekty dla oświetlenia ulicznego ul. Polnej, bocznych ul. Północnej, bocznej ul. Szkolnej,, bocznej ul. Południowej, bocznej ul. Wspólnej oraz bocznej ul. Dukielskiej. Wartość wykonanego zadania wyniosła 30 200,00 zł brutto;
  5. Do dnia 31 grudnia 2021 r. przy realizacji zadania budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym wykonano następujące prace budowlane: wykopy fundamentowe; ławy i ściany fundamentowe budynku wraz z izolacją pozioma i pionową ścian fundamentowych (stan „zero”); podłoża pod posadzki na gruncie; ściany konstrukcyjne do poziomu drugiej kondygnacji; konstrukcje betonowe (stropy, słupy, belki, wieńce, schody) do poziomu drugiej kondygnacji; okna na poziomie pierwszej kondygnacji; instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych (wokół budynku na poziomie fundamentów); instalacja kanalizacji sanitarnej (w podłożu pod posadzki na gruncie).

Jeśli chodzi o infrastrukturę w zakresie wodociągów, w 2021 roku nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 429 380 zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Rada gminy zatwierdziła również sprawozdanie z wykonania budżetu i udzieliła wójtowi absolutorium za 2021r. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania poprzedziło przedstawienie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej.

Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium zostało udzielone wójtowi jednogłośnie.

Wójt podziękował wszystkim radnym i sołtysom za owocną współpracę. Zaznaczył także, że realizacja zadań założonych w budżecie możliwa była dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, czy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.