Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje mieszkańców gminy, iż od dnia 11 października 2022 roku, prowadzone będą czynności kontrolne, dotyczące realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ograniczenia niskiej emisji, gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.

Upoważnieni pracownicy urzędu gminy skontrolują między innymi przydomowe kompostowniki, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika oraz kompostowania w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika w złożonej deklaracji i korzystają z ulgi.

Ponadto, urzędnicy zweryfikują pozostałe informacje zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stosownie do postanowień art. 6k ust. 46 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku poz. 1297 t. j.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym, zostanie orzeczona decyzja o utracie prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto, kontrolowane będą domowe kotły na paliwo stałe, zainstalowane i eksploatowane w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz rodzaje stosowanych paliw w w/w kotłach. Kontrole będą przeprowadzone w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i ustawy o odpadach, między innymi pod kątem spalania odpadów.

Dodatkowo, skontrolowane zostaną nieruchomości, wyposażone w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kontrolujący sprawdzą, czy właściciel nieruchomości posiada aktualną umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur.

Kontrole przeprowadzane będą przez pracowników Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie upoważnienia do kontroli wydanego przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne oraz legitymacji służbowych. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.

Podstawa prawna:
art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 t.j.), art. 379 ust. 1 i 2 oraz art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.).