Jest nam miło poinformować, iż zakończyliśmy kolejne zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 2859 ul. Grunwaldzka w Krościenku Wyżnym w km 0,000+0,274”.  Inwestycja została współfinansowana ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dukla kwotą 115 000 zł. Pozostała środki (231 091,92 zł) pochodzą z budżetu Gminy Krościenko Wyżne. Całkowita wartość zadania wyniosła 346 091,92 zł.

Celem przebudowy drogi było zapewnienie odpowiednich parametrów technicznych poprawiających jej użytkowanie przez lokalną społeczność oraz umożliwiających przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej.

Zakres prac obejmował: wymianę istniejącej nawierzchni na szerokości 3 m poprzez wykonanie warstwy odcinającej dolnej warstwy podbudowy, przeprowadzenie stabilizacji podłoża cementem, wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych i mieszanki mineralno–bitumicznej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. Wymienione prace wykonano na długości 274 m.

Jednocześnie przeprowadzono remont odwodnienia, poprzez regulację studzienek oraz zamontowanie dodatkowych kratek ściekowych.